Όλες οι συνταγματικές αλλαγές που αποφάσισε η Βουλή των Σκοπίων


Όλες οι συνταγματικές αλλαγές που αποφάσισε η Βουλή των Σκοπίων

Το κοινοβούλιο της πΓΔΜ

Το κοινοβούλιο της πΓΔΜ AP

Δημοσίευση Συνταγματικών Τροπολογιών και Συνταγματικού Νόμου στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” της γειτονικής μας χώρας – Διαβάστε αναλυτικά όλες τις αλλαγές όπως αναγράφονται στο νέο Σύνταγμα της χώρας.

Στο φύλλο αριθμός 6 της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (Sluzben Vesnik), με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκαν τα κείμενα των Συνταγματικών Τροπολογιών και του Συνταγματικού Νόμου που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ στις 11 Ιανουαρίου.

 

Τα κείμενα, όπως δημοσιεύονται έχουν, ως εξής:

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Βάσει του Άρθρου 131 παράγραφος 5 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, έλαβε

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV ΚΑΙ XXXVI

 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ανακηρύσσονται οι τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας υιοθέτησε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019.

 

Οι τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθενται σε ισχύ με τη θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Αρ. 08-184/1 Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου

 

11 Ιανουαρίου 2019 της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

 

Σκόπια Ταλάτ Τζαφέρι

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

 

ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV ΚΑΙ XXXVI ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Οι τροπολογίες αυτές αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθενται σε ισχύ με τη θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΧΙΙΙ

 

Στο Σύνταγμα οι λέξεις: “Δημοκρατία της Μακεδονίας” αντικαθίστανται από τις λέξεις: “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” και η λέξη “Μακεδονία” αντικαθίσταται από τις λέξεις: “Βόρεια Μακεδονία”, εκτός από το Άρθρο 36 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXIV

 

Στο Προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας διαγράφονται οι λέξεις “όπως και οι πολίτες που ζουν στα σύνορά της, που είναι”, “οι αποφάσεις της ASNOM” αντικαθίστανται με τις λέξεις “οι νομικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Πρώτης Συνεδρίασης της ASNOM προς τον μακεδονικό λαό για την πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση της ASNOM”, μετά την λέξη “έτος” προστίθενται οι λέξεις “με τις οποίες εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους και της Συμφωνίας-Πλαισίου της Αχρίδας”, ενώ διαγράφονται οι λέξεις “αποφάσισαν να”.

 

Με αυτή την τροπολογία γίνονται αλλαγές στο Προοίμιο-Τροπολογία ΙV του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXV

 

Η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών.

 

Με αυτήν την τροπολογία συμπληρώνεται το Άρθρο 3 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΧVI

 

Η Πολιτεία προστατεύει, εγγυάται και καλλιεργεί τις ιδιαιτερότητες, την ιστορική και την πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού.

 

Η Πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υπηκόων της που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό.

 

Η Πολιτεία μεριμνά για την διασπορά του μακεδονικού λαού και για μέρος του αλβανικού λαού, του τουρκικού λαού, του βλάχικου λαού, του σερβικού λαού, του λαού των Ρομά, του βοσνιακού λαού και των άλλων και καλλιεργεί και προωθεί τους δεσμούς με την πατρίδα.

 

Επ’ αυτού, η Πολιτεία δεν θα αναμειγνύεται στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

 

Με αυτήν την τροπολογία αντικαθίσταται το Άρθρο 49 και η Τροπολογία ΙΙ του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

 

101.

 

Βάσει του Άρθρου 133 παράγραφος 3 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, έλαβε

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ XXXIII ΕΩΣ XXXVI ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ανακηρύσσεται ο Συνταγματικός Νόμος για υλοποίηση των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ έως XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας υιοθέτησε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019.

 

Ο Συνταγματικός Νόμος για υλοποίηση των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ έως XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τίθεται σε ισχύ με την θέση σε ισχύ των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

 

Αρ. 08-185/1 Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου

 

11 Ιανουαρίου 2019 της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

 

Σκόπια Ταλάτ Τζαφέρι

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ XXXIII ΕΩΣ XXXVI ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Άρθρο 1

 

Οι τροπολογίες από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τίθενται σε ισχύ με την θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.

 

Οι τροπολογίες από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν παράγουν νομικές επιπτώσεις, δεν τίθενται σε ισχύ και δεν ισχύουν εάν δεν εκπληρωθούν αμέσως οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.

 

Άρθρο 2

 

Οι διατάξεις της Τροπολογίας XXXIII στις κανονιστικές αποφάσεις και τις άλλες πράξεις των κρατικών οργάνων εφαρμόζονται από την ημέρα που τίθεται σε ισχύ αυτός ο νόμος.

 

Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ, η υπηκοότητα θα είναι μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο δεν προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα στην οποία ανήκουν οι πολίτες.

 

Η υπηκοότητα, μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στα προσωπικά έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών αναγράφεται στην μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή. Η υπηκοότητα, μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στα προσωπικά έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών που μιλούν επίσημη γλώσσα διαφορετική από την μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή, αναγράφεται στην μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή και σε αυτήν την γλώσσα και την γραφή της και το ίδιο θα ισχύει σε αυτή την γλώσσα σε όλους τους νόμους που πρέπει να εφαρμοστεί.

 

Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ, η χρήση του επιθέτου σε σχέση με το κράτος, τα κρατικά όργανα και τους δημόσιους θεσμούς, καθώς και σε σχέση με άλλες χρήσεις σύμφωνα με την Τελική Συμφωνία, είναι σύμφωνη με το όνομα του κράτους ή με το συντμημένο όνομά του και είναι «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» ή «της Βόρειας Μακεδονίας».

 

Άρθρο 3

 

Τα υφιστάμενα επίσημα έγγραφα και υλικά της δημόσιας διοίκησης για διεθνή χρήση και τα έγγραφα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός του κράτους, θα εναρμονιστούν με την Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ το αργότερο εντός πέντε ετών από την θέση της σε ισχύ.

 

Άρθρο 4

 

Η εναρμόνιση με την Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ των υφιστάμενων εγγράφων και υλικών που προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση θα ξεκινήσει με το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου από το αντίστοιχο πεδίο στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από το άνοιγμα του κεφαλαίου.

 

Άρθρο 5

 

Σε σχέση με την εφαρμογή της Τροπολογίας ΧΧΧV, η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών χωρών: Δημοκρατία της Αλβανίας, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Ελληνική Δημοκρατία, Δημοκρατία του Κοσόβου και Δημοκρατία της Σερβίας.

 

Άρθρο 6

 

Τον παρόντα συνταγματικό νόμο για την υλοποίηση των τροπολογιών από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τον ανακηρύσσει το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθεται σε ισχύ την ημέρα που τίθενται σε ισχύ οι συνταγματικές τροπολογίες.

Πηγή : news247.gr

Προηγούμενο Υγιεινή διατροφή vs δίαιτα: 5 μύθοι «ξεσκεπάζονται»
Επόμενο Λαγκαδάς: Κινηματογραφική καταδίωξη διακινητών προσφύγων στην Ελλάδα