ΟΑΕΔ: Απόφαση για παράταση του επιδόματος ανεργίας – Ποιους αφορά


ΟΑΕΔ: Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για την παράταση κατά ένα μήνα της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δικαιούχοι

  1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ’ ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της περ. β της παρ. 2 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
    1. Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της περ. ζ του αρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α΄167) ή
      1. απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος, και
      2. Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση μετά την 23.9.2019.
  2. Οι ημέρες εργασίας της παρ. 1 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α’ ή και β’.

Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στην επιδότηση οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα για κάθε περίπτωση α’ ή και β’ της παρ. 1 του αρθρ. 1:
α. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιχειρήσεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή τους με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της παρ. ζ του αρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
β. i) απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. του αρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμ. Α.1447/2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εξόδων (Β’ 4462),
ή β. ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» για την ίδια περίοδο.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους δικαιούχους για τον σκοπό της παρούσας.
Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβληθείσες βεβαιώσεις της περίπτωσης β. ii) στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αυτών.

Διάρκεια και ύψος επιδότησης

Για τους δικαιούχους η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες. Η παράταση ισχύει και για όσους δικαιούχους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

Προηγούμενο Η τελετή κατάδυσης του τίμιου σταυρού στην Ι.Μ. Λαγκαδά (photos)
Επόμενο Καθαρισμός ρεμάτων σε επτά δημοτικές ενότητες του δήμου Λαγκαδά