Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Λαγκαδά


Ειδικό συνεργάτη για νομικά θέματα

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για την παροχή νομικής στήριξης, συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένων γνώσεων επί νομικών θεμάτων του Δημάρχου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Λαγκαδά / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς τηλέφωνο : 2394330229) – ώρες 08:30 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 δηλαδή :
• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007),
• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007),
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007),
• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρου 15 του Ν.3584/2007),
• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) (υπεύθυνη δήλωση),
• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007), (υπεύθυνη δήλωση) και

– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.
6. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία ή κάθε άλλο αποδεικτικό της γνώσης του αντικειμένου
7. Για τα γενικά προσόντα διορισμού υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερολογιακών (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (κ. Δάτση τηλέφωνο 2394330229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.

Προηγούμενο Πώς θα καταλάβω αν αντιμετωπίζω πρόβλημα στον θυρεοειδή
Επόμενο "Καλή Χρονιά" με αυξήσεις στη ΔΕΥΑΛ