Εκδόθηκε Πρόσκληση προς όλους τους Δήμους «Αστική Αναζωογόνηση 2019»


Το Πράσινο Ταμείο, με Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 2α Δεκεμβρίου, καλεί το σύνολο των Δήμων της Χώρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος ««Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»2019-2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

Η Πρόσκληση είναι η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του  ανωτέρω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, ενώ η δεύτερη αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Η επιλογή αυτή έγινε για να δοθεί η δυνατότητα στους δυνητικά δικαιούχους Δήμους να ωριμάσουν και να καταστήσουν επιλέξιμα έργα, τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν στο Πρόγραμμα, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούνται καθυστερήσεις σε όσους διαθέτουν ωριμότητα σε αυτή τη φάση.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την Πρόσκληση προεκτιμάται σε 55.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 35.000.000,00 € για το έτος 2019 και τα 20.000.000,00 € για το 2020.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 2 Δεκεμβρίου 2019 έως και την 8η Μαΐου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο Μέτρα ως εξής:

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις

Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου

1.2.α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης. β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.

2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

2.6. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.

2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,

2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων,

2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.

2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.

 

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότηταυποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι(α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2019, (β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και (γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο δεν χρηματοδοτεί έργο ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη πληρωθεί. Μη ώριμες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρίπτονται βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού του Οδηγού

 

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο.Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 6 «Ύψος Χρηματοδότησης» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.).

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε:

– το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

– τον Οδηγό Υλοποίησης

 

Σε συνεργασία με το airetos.gr

Προηγούμενο Εφημερεύοντα φαρμακεία Λαγκαδά για τον μήνα Δεκέμβριο
Επόμενο Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου