Επιτρέπεται ή όχι να κόβετε τα δέντρα στις αυλές σας; Διαβάστε την ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης 2019-2020


Ρυθμίσεις για την καυσοξύλευση από το Δασαρχείο Λαγκαδά

Επιτρέπεται η κοπή των δέντρων εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων ακαι αμπέλων αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής. Διαβάστε αναλυτικά την δημοσίευση.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ρυθμίζουμε την υλοτομία και γενικά την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά κατά δασοπονικό είδος, τρόπο, τόπο, χρόνο και ποσότητα, όπως παρακάτω:

Επιτρέπουμε την υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής για:

Α. Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οιαδήποτε δένδρα

Β. Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, ή αγροκτημάτων σε αγρανάπαυση, (τα οποία διατηρούν τον αγροτικό τους χαρακτήρα), φυόμενα είτε οπωροφόρα, είτε καρποφόρα, είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένα και μέχρι πέντε (5) δένδρα κατά στρέμμα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες, πλάτους μέχρι 10 μ. στα όρια των καλλιεργειών, ή που παρεμβάλλονται μεταξύ των εκτάσεων που καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και δεν αποτελούν συνέχεια του δάσους.

Η έγκριση χορηγείται (και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις Α & Β), εφ’ όσον αυτά βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή ορίου οικισμού ή ΖΟΕ.

Τα αυτοφυή όμως δένδρα, εφ όσον διατίθενται προς εμπορία, υλοτομούνται κατόπιν έγκρισης της Δασικής Αρχής, σφραγίζονται με την σφύρα του εμπορίου και συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα ( Ατελής Άδεια υλοτομίας, δελτίο μεταφοράς κ.λ.π.).

Οι παραπάνω εγκρίσεις των περιπτώσεων Α και Β θα χορηγούνται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, μόνο μία φορά για κάθε έτος, θα αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει την υλοτομία, διαμόρφωση και μεταφορά, ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες αυτές εντός του εγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα επανέρχεται με νέα αίτησή του, το επόμενο έτος.

Γ. Για γεωργικά εργαλεία γενικά, για υπορθώματα αμπέλων, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, εφ’ όσον πάντα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, οι οποίοι είναι κάτοικοι δασόβιων ή παραδασόβιων οικισμών. Ωστόσο Απαγορεύεται: Α) η υλοτομία περιμετρικά (ακτίνα 100 μέτρα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, περιμετρικά των πηγών, περιμετρικά των φυσικών ή τεχνητών πηγών για το πότισμα κοπαδιών ή αγρίων ζώων.

Δ. Ξερά κατακείμενα και ξερά ιστάμενα οποιουδήποτε είδους δένδρα, πλην δρυός, οξιάς και πλατάνου ( η συλλογή πλατάνου, δρυός και οξυάς θα γίνεται μετά από ενημέρωση και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους Δασοφύλακες της κάθε περιοχής), με τις παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Η συλλογή και διαμόρφωση καυσοξύλων ξερών δένδρων, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη ατομικών αναγκών, μονίμων κατοίκων της περιοχής, από τα Δημόσια και Δημοτικά Δάση, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών.

2. Η επιτρεπόμενη για συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά, ποσότητα καυσοξύλων ανά οικογένεια ορίζεται σε δύο (2) χ.κ.μ. την ημέρα και μέχρι έξι (6) χ.κ.μ. για όλη την χειμερινή περίοδο 2019-2020, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ατομικές ανάγκες, απαγορευμένης της πώλησης ή της διάθεσης αυτών σε τρίτους καθώς και της μεταφοράς σε άλλες Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς, πέραν του τόπου μόνιμης κατοικίας.

3. Το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα για την συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά καυσοξύλων ατομικών αναγκών (ΓΙΑ ΞΕΡΑ – ΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΑ), ορίζεται:
α) από 28ης Σεπτεμβρίου 2019 έως 12 Οκτωβρίου 2019 και
β) από 25ης Ιανουαρίου 2020 έως 8ης Φεβρουαρίου 2020
Η συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά θα διενεργείται κάθε μέρα, εκτός Κυριακών και Αργιών, από 8ης πρωινής έως 4ης απογευματινής και δεν επιτρέπεται η αποθήκευση καυσοξύλων διαμορφωμένων και μη στην ύπαιθρο. Τονίζουμε ότι μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μεταφορά των καυσόξυλων.

Ε. Επιτρέπουμε την συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών, διαμέτρου άνω των 6 εκατοστών, από τους μονίμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών που στα διοικητικά τους όρια διαχειρίζονται συστάδες Δημοσίων Δασών και στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η υλοτομία, η μετατόπιση και η μεταφορά των δασικών προϊόντων και έχει συνταχθεί το πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου Δ, (εδάφια 1-3).

ΣΤ. Επιτρέπουμε, στους μονίμους κατοίκους των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών, πλην της Τ.Κ. Λαγκαδά, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κάλυψης των ατομικών τους αναγκών από δάση της Περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητάς τους, την συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών από διαχειριζόμενες συστάδες Δημοσίων Δασών άλλων Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η υλοτομία, η μετατόπιση και η μεταφορά των δασικών προϊόντων και έχει συνταχθεί το πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο Δήμος θα υποβάλλει αίτημα, για κάθε Τοπική Κοινότητα ξεχωριστά, με συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων, στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η Διεύθυνση, ο Α.Δ.Τ. και το τηλέφωνο του δικαιούχου, και στην οποία θα βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας, (επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση μόνιμος κάτοικος θεωρείται ο εκάστοτε αρχηγός οικογένειας), προκειμένου να τους υποδειχθεί η συστάδα και να τους χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας έγγραφη άδεια – Υπηρεσιακό Σημείωμα, συλλογής και μεταφοράς, η οποία θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα αποτελεί και το δικαιολογητικό συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω συλλεχθέντων δασικών προϊόντων.

2. Οι αιτήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων, πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι απαιτείται χρονικό διάστημα κάποιων ημερών για την εξέταση και έγκριση των αιτημάτων, ενώ ο χρόνος συλλογής είναι συγκεκριμένος, όπως φαίνεται παρακάτω.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκχώρηση, της χορηγούμενης έγγραφης άδειας ή του Υπηρεσιακού σημειώματος σε τρίτους, για συλλογή – μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομιών.

4. Το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα για την ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΥΛΟΤΟΜΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ, της παρούσας παραγράφου ΣΤ ορίζεται:
α) από 28ης Σεπτεμβρίου 2019 έως 12 Οκτωβρίου 2019 και
β) από 25ης Ιανουαρίου 2020 έως 8ης Φεβρουαρίου 2020

5. Η συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά θα διενεργείται κάθε μέρα, εκτός Κυριακών και Αργιών, από 8ης πρωινής έως 4ης απογευματινής και δεν επιτρέπεται η αποθήκευση καυσοξύλων διαμορφωμένων και μη στην ύπαιθρο. Τονίζουμε ότι μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μεταφορά των καυσοξύλων.

Ζ. Επιτρέπουμε την επιλογική υλοτομία πρίνου και γαύρου σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς, εκτός της Δ.Κ. Λαγκαδά και των Τ.Κ. Ηρακλείου, Περιβολακίου, Καβαλλαρίου και Χρυσαυγής, για ποσότητα έως έξι (6) χ.κ.μ., για όλο το επιτρεπόμενο διάστημα υλοτομίας – συλλογής, για κάλυψη ατομικών αναγκών, σε θέσεις για τις οποίες δεν είναι σε ισχύ Δασικές Απαγορευτικές διατάξεις και μετά από ενημέρωση του υπεύθυνου Δασοφύλακα της περιοχής.
Η ανωτέρω αναφερόμενη ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΑΥΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ από θέσεις όπου υπάρχει σε ικανή ποσότητα, τέτοια ώστε η απομένουσα δασική βλάστηση, μετά την υλοτομία, να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της επιφάνειας του εδάφους.

Για την παραπάνω επιλογική υλοτομία ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η υλοτομία, διαμόρφωση και μεταφορά θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα:
α) από 28ης Σεπτεμβρίου 2019 έως 5 Οκτωβρίου 2019 και
β) από 25ης Ιανουαρίου 2020 έως 1ης Φεβρουαρίου 2020

2. Η συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά θα διενεργείται κάθε μέρα, εκτός Κυριακών και Αργιών, από 8ης πρωινής έως 4ης απογευματινής και δεν επιτρέπεται η αποθήκευση καυσοξύλων διαμορφωμένων και μη στην ύπαιθρο. Τονίζουμε ότι μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μεταφορά των καυσοξύλων.

3. Η ημερήσια υλοτομούμενη ποσότητα ορίζεται σε δύο (2 ) χ.κ.μ. πρίνου ή γαύρου.

4. Η μετατόπιση των καυσοξύλων πρίνου ή γαύρου δεν θα γίνεται με την χρήση μηχανικών μέσων, για την προστασία της δασικής βλάστησης.

5. Η επιτρεπόμενη ποσότητα καυσοξύλων 6,0 χ.κ.μ., ανά οικογένεια και για όλη την χειμερινή περίοδο 2019-2020, θα χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών, απαγορευομένης της πώλησης ή της διάθεσης αυτής σε τρίτους και της μεταφοράς της σε άλλες Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς πέραν του τόπου μόνιμης κατοικίας.

6. Η υλοτομία θα γίνεται σποραδικά, όχι αποψιλωτικά, σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από Επαρχιακές οδούς και τουλάχιστον 20 μέτρων από δασικές και αγροτικές οδούς.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Α) η υλοτομία μεμονωμένων ατόμων, B) η υλοτομία νεαρών γενικά ατόμων, Γ) η υλοτομία περιμετρικά (ακτίνα 100 μέτρα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, περιμετρικά των πηγών, περιμετρικά των φυσικών ή τεχνητών πηγών για το πότισμα κοπαδιών ή αγρίων ζώων, Δ) η υλοτομία εκτός διοικητικών ορίων της Τοπικής κοινότητας εκάστου κατοίκου.

Η. Επιτρέπουμε, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου Δ ( εδάφιο 1-3), την συλλογή και διαμόρφωση καυσοξύλων μόνο από τα καμένα και ξερά, όρθια ή κατακείμενα δένδρα οποιουδήποτε είδους από τις εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιές στο πρόσφατο παρελθόν, από τους μονίμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών και που οι εκτάσεις αυτές εμπίπτουν μέσα στα διοικητικά όριά τους

Για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (Α-Η) συλλογής – διαμόρφωσηςυλοτομίας καυσοξύλων ξερών ή χλωρών, για κάλυψη ατομικών αναγκών από Δημόσια δάση ή Δημόσιες δασικές εκτάσεις ισχύουν τα παρακάτω :

1. Η επιτρεπόμενη για συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά, ποσότητα καυσοξύλων ανά οικογένεια ορίζεται σε δύο (2) χ.κ.μ. την ημέρα και μέχρι έξι (6) χ.κ.μ. για όλη την χειμερινή περίοδο 2019-2020, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ατομικές ανάγκες, απαγορευμένης της πώλησης ή της διάθεσης αυτών σε τρίτους, της μεταφοράς σε άλλες Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς, πέραν του τόπου μόνιμης κατοικίας.

2. Κάθε εγκεκριμένη υλοτομία σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διενεργείται από τον υλοτομούντα κατ’ εφαρμογή των αρχών της απόλυτης ατομικής και αστικής ευθύνης του, δηλαδή θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ιδίου και του συνόλου.

3. Την υλοτομία – συλλογή θα πραγματοποιεί ο ίδιος ο αιτών, ή άτομα πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένειας και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται υλοτομία από τρίτους κατόπιν μίσθωσης. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ευλόγως αποδεδειγμένης ή σε περίπτωση ανικανότητας η υλοτομία θα πραγματοποιείται από άλλον και πάλι παρουσία του δικαιούχου ή ατόμου πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένειας με τον δικαιούχο. Το άτομο που υλοτομεί – συλλέγει ή μεταφέρει θα πρέπει να έχει μαζί του έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο ή την τοπική κοινότητα, εκκαθαριστικό εφορίας, κλπ.) που να αποδεικνύουν ότι είναι μόνιμος κάτοικος της αντίστοιχης τοπικής κοινότητας.

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η υλοτομία, εντός των εκτάσεων για τις οποίες είναι σε ισχύ Δασικές απαγορευτικές διατάξεις, εντός των αναδασωθέντων εκτάσεων, εντός των προστατευτικών δασών, εντός ή πέριξ των χώρων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία της φύσης, ως προστατευόμενοι χώροι, εντός ή πέριξ χώρων αναψυχής ή λατρευτικών και προσκυνηματικών χώρων, περιμετρικά των πηγών, περιμετρικά των φυσικών ή τεχνητών πηγών για το πότισμα κοπαδιών ή αγρίων ζώων, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, που η Δασική Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να προστατευθεί η βλάστηση. Για την υλοτομία σε δημοτικά, ιδιωτικά και γενικώς σε Μη Δημόσια δάση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγουμένως και η γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη – δασοκτήμονα.

5. Η υλοτομία, συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά θα διενεργείται κάθε μέρα, εκτός Κυριακών και Αργιών, από 8ης πρωϊνής έως 4ης απογευματινής και δεν επιτρέπεται η αποθήκευση καυσοξύλων διαμορφωμένων και μη στην ύπαιθρο. . Τονίζουμε ότι μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μεταφορά των καυσοξύλων.

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η υλοτομία και το κλάδεμα πλατάνων ακόμα και ξηρών, χωρίς την άδεια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος που προκύπτει από τις χορηγούμενες έγγραφες άδειες ή υπηρεσιακά σημειώματα, για συλλογή – μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομιών.

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ όλες οι παραπάνω περιπτώσεις υλοτομίας εντός δασών και δασικών εκτάσεων που βρίσκονται υπό καθεστώς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων «Ε και ΣΤ που αφορούν «συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών» .
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019 διαπιστωθεί υπερκάρπωση και κακή εκμετάλλευση του δάσους εκ μέρους των κατοίκων, (με κίνδυνο την υποβάθμιση των δασών και δασικών εκτάσεων), λόγω του δικαιώματος κάρπωσης που δίδεται με την παρούσα, η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την αναστολή και απαγόρευση του δικαιώματος ξύλευσης για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται τους Υπεύθυνους Δασοφύλακες της περιοχής τους.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 του ΝΔ 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 1 του Ν. 4138/19-3-13 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4280/8-8-14, τα δε παρανόμως υλοτομούμενα, συλλεγόμενα ή κατασκευαζόμενα δασ. προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 271 του ΝΔ 86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης κατάσχονται και δημεύονται τα κάθε είδους εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την τέλεση παρανόμων πράξεων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα του οδηγού.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι 28-9-2020 ή μέχρι την έκδοση νεωτέρας.
Κάθε προηγούμενη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης παύει να ισχύει. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/69, σε όλους τους υπεύθυνους των Δήμων και Τοπικών Κοινοτήτων και τους ενδιαφερόμενους κατοίκους των Δήμων και Τ.Κ. καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Απόστολος Στράντζαλης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Προηγούμενο Συντάξεις Φεβρουαρίου 2020: Πότε πληρώνονται από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ
Επόμενο Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ