45 προσλήψεις στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά


Δείτε την προκήρυξη

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας     1
  • ΤΕ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής        1
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών        8
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών     1
  • ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων    2
  • ΔΕ Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων 5
  • ΔΕ Γεωργοτεχνίτες Φυτικής Παραγωγής     2
  • ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων             2
  • ΥΕ Υδρονομέων 22
  • ΥΕ Εργατοτεχνίτες     1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:

– Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτρια την Δ. Γοριδάρη, τηλ.2310543860) από 8.00 πμ έως 14.00 μμ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

Προηγούμενο Την Τετάρτη 29/1 συνεδριάζει το δημοτικό συμβουλίο Λαγκαδά
Επόμενο Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στο Δήμο Λαγκαδά λόγω εποχικής γρίπης