68 νέες θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας


68 νέες θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να επισυνάψουν :
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

2.Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
3.Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, κατά περίπτωση

4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του μια ή και περισσότερες ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

Προηγούμενο Αναστάτωση σε στρατόπεδο της Ασσήρου με κρούσμα Covid19
Επόμενο ΟΑΕΔ: Ξεκινά την Τρίτη η πληρωμή Επιδομάτων, Δώρου Πάσχα, Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας