Χρήση πληροφοριών – Όροι Χρήσης Newsletter


Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα προσωπικά σας στοιχεία, διατηρούμε τις ατομικές σας πληροφορίες σε ένα ασφαλές κεντρικό σύστημα. Ο δικτυακός τόπος LagadasNews.gr προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτόν.

Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης ιστοσελίδων από το Χρήστη , θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης σύμφωνα με το νόμο 2472/97, έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση του δικτυακού τόπου LagadasNews.gr καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Όροι Χρήσης Newsletter

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος LagadasNews.gr έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες δεσμεύονται για την εφαρμογή των νόμων 2472/97 και και 3471/06, κατά τη χρήση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της διαγραφής από το newsletter του δικτυακού τόπου LagadasNews.gr, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.