Παράταση πληρωμής οφειλών για τις βοσκήσιμες γαίες